10-06-2001 Column 109: Solliciteren in 2001, vraag en aanbod (1)
 
Dit keer aandacht voor de sollicitatiemarkt en een aantal kenmerkende marktomstandigheden.
Deze week deed ik mee aan een seminar over internet solliciteren. Deelnemers waren bureaus van verschillende pluimage. De uitnodigende partij was de Jobbing Mall. De achtergrond was om door elkaar's behoeften beter te leren kennen de dienstverlening te verbeteren. Een prima initiatief, dat aansluit bij de doelstelling van de directie van de Jobbing Mall de dienstverlening voor kandidaten en bedrijven voortdurend op hoger niveau te brengen. Niet door hoogdravende initiatieven, maar door gericht in te spelen op de marktbehoeften. Door je oor te luisteren te leggen en gebruikersgroepen uit te nodigen kruip je als vacature site dichter bij je markt in plaats van vermogens uit te geven aan hoogdravende of bizarre Tv-reclame spots of andere hoogdravende marketing acties. Ook voor een vacature site gaat het om de continu´teit!
Het was interessant om te zien hoe de collega's de markt indeelden. Het komt er op neer dat er een ramsj markt is waarbij op verzoek van de klanten alleen met CV's geschoven wordt. De toegevoegde waarde van een bureau is daar maar heel gering. In zakelijke zin gaat het er om, dat wie het eerst komt, het eerst maalt.
Verder geen franje en andere subtiele begeleidingszaken.
Boven dat niveau, dat in de markt op hoog competitief gewriemel uitdraait, bevinden zich de marktsegmenten, waarin de executive search bureaus wel degelijk een hoge toegevoegde waarde hebben.
Het gaat daarbij om posities, die echt een stap zijn binnen een succesvolle loopbaan, maar die ook geambieerd worden door mensen, die om een of andere reden hun baan verloren hebben.
Het gaat in beide gevallen om een zorgvuldige positionering bij de opdrachtgever. Aan de kant van de kandidaat zowel als bij de opdrachtgever moet er vertrouwen zijn in de kwaliteiten van het bureau.
Om die reden werkt IBS met vakbekwame ex-managers, die in hun vakgebied jarenlange ervaring hebben.
Zij spreken de taal van de kandidaat en de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever kennen zij de kenmerken van de bedrijfsvoering en de kandidaat hebben ze in een uitgebreid gesprek van 1 tot 2 uur ook leren kennen.
Bekwame consultants vind je bij de marktleiders, waar overigens niet alle consultants even goed zijn, maar ook bij nummer laatst in de bureaupikorde. Het blijft gewoon mensenwerk, nietwaar!
Grote namen staan niet altijd garant voor goede kwaliteit en de geboden kwaliteit verschilt van geval tot geval. Vaak is het resultaat van een search-actie ook afhankelijk van de mate waarin de drie partijen met elkaar communiceren. Daarnaast is de mate van oprechtheid en intensiteit van de communicatie afhankelijk van de doelstelling van de drie betrokken partijen.
In het ideale geval is een search-proces een boeiend project dat binnen een belangengemeenschap van 3 partijen door intense betrokkenheid tot een goed einde moet worden gebracht. Als het dan tot een contract leidt van de kandidaat, geeft dat een goed gevoel, omdat je als bureau hebt bijgedragen aan de invulling van een gecompliceerde en zware bedrijfsfunctie.
Communicatie is iets ingewikkelds. Dat blijkt iedere dag weer!
Een bureau als IBS schuimt als ieder ander dagelijks de vacature-sites af. Op zoek naar talent of naar mensen, die weer eens wat anders willen en die binnen onze doelgroepen vallen. Daarbij komen dagelijks zo'n 300 tot 400 CV's onder onze aandacht.
De een staat met naam en toenaam op de vacature-site en de ander houdt van anonimiteit. Beide groepen moeten zich aanpassen aan het gehanteerde format dat de site gebruikt. De een is daar creatief in, de ander wat minder. Het gevolg is dat geregeld halve of soms misvormde CV's worden aangetroffen.
IBS lost dat op door altijd om een direct aan ons gezonden CV te vragen. Registreert dus niet zo maar klakkeloos de informatie van het internet en zeker nooit de gegevens die anoniem geplaatst worden.
Met het openen van een communicatiekanaal zoals wij dat noemen (een onpersoonlijke opening, maar wel op basis van gelezen informatie, die aansluiting geeft op opdrachten in portefeuille of opdrachten die wij op korte termijn verwachten), geeft men blijk, dat men zich bewust is van onze dienstverlening en ook verwacht dat wij een bijdrage kunnen leveren aan hun doelstelling om een ander werkgever te vinden. De anoniemen geven bewust hun anonimiteit op! Wij vragen dan tevens om hun ambities voor de toekomst nog eens nader te omschrijven, inclusief verhuisbereidheid en regionale mobiliteitsbegrenzingen en natuurlijk hun gedachten over de beloning. Dit geeft ons een toekomstbeeld, waar het CV een achteruitkijk spiegel is.
Wij zijn dus niet in dienst van de kandidaten, maar van onze opdrachtgevers. Tijdens het seminar bleek, dat er nog steeds collega's zijn die zich op een of andere wijze laten betalen door kandidaten. Voor uw informatie, dit is wettelijk niet geoorloofd. U kunt zich met klachten daarover richten tot het Directoraat Generaal voor de Arbeidsvoorziening in Zoetermeer.
Een ander misverstand, dat wij tegenkomen is, dat kandidaten menen van ons een aanbieding te ontvangen of met ons over de beloning te kunnen onderhandelen. Iets dat overigens ten onrechte ook op ÚÚn van de vacature-sites wordt gesuggereerd. Het feit, dat wij naar salarisverwachtingen vragen, heeft alleen te maken met het feit dat wij schatten of die verwachtingen kloppen met diegene van de opdrachtgever.

De volgende week zullen nog een aantal aspecten van de huidige arbeidsmarkt de revue passeren.

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001